Osterøy klatreklubb
Osterøyhallen
Priser
Ruteoversikt
Bratt Kort
 
Bratt kort kurs

Bratt kort

Bratt kort For å få Bratt kort må en avlegge en ferdighetsprøve og lese Ansvarserklæring for innehavere av Bratt kort. Prøven kan avlegges i Osterøyhallen med en av instruktørene som kan utstede bratt kort. For å tilegne seg nødvendige ferdigheter kan det vøre lurt å delta på kurs som klubben arrangerer.

Hva er Bratt kort?

Bratt kort er et ferdighetsbevis med ansvarserklæring for klatrere på innendørs klatreanlegg.  Kortet har til hensikt å bedre sikkerheten på slike anlegg. 

Ved å ta Bratt kort kan klatrerne dokumentere at de har skaffet seg nok kunnskaper og sikringsferdigheter til å kunne bruke klatreveggene på en sikker måte.  Veggeierne på sin side får gjennom kortet en undertegnet forsikring om at brukerne kjenner til og har akseptert ansvarsforholdene ved å bruke anlegget. 

Bratt kort er innført av Norges klatreforbund i samarbeid med klatrevegger over hele landet.  Kortet utstedes til brukerne på grunnlag av en ferdighetsprøve. Det skal signeres og kan ikke overdras til andre.  Bratt kort gjelder (sammen med betalt billett) som adgangsbevis ved alle klatreanlegg som deltar i ordningen.

Hvorfor Bratt kort?

Inneklatring foregår i et miljø der faren for ulykker er stor. Klatrerne beveger seg høyt over golvet, og sikkerheten er helt avhengig av en sikrer som både er dyktig nok og 100 % påpasselig.  Med stor aktivitet i klatrerommet er det lett å bli distrahert, og det skal lite til for å gjøre feil.  Erfaringene viser da også at det skjer en del ulykker.  De aller fleste av dem er knyttet til klatrernes sikringsarbeid, og oftest skyldes de uoppmerksomhet, manglende kameratsjekk, dårlig kommunikasjon mellom sikrer og klatrer eller svakt sikringshåndverk.

Bratt kort er et virkemiddel for å sikre at brukerne av klatreanlegg har forutsetningene i orden for å unngå ulykker. Virkemidlet legger hovedvekten på den personen som er viktigst for sikkerheten: den som sikrer.  Samtidig skal kortet bidra til at klatrerne er seg bevisst de faremomentene de utsetter seg for.

Videre utvikling av Bratt kort

Norges klatreforbund og veggeierne arbeider for å utvikle Bratt kort til en enda bedre ordning for brukerne.  Noen klubber har allerede tatt i bruk kortet som medlemsbevis (med eget klistremerke).  En ny versjon med magnetstripe vil kunne brukes som elektronisk adgangstegn og koples til veggenes billettsystemer og til Norges Idrettsforbund sine statistikkrutiner. Videre kan det være aktuelt å knytte forsikringsordninger til kortet.

Mer om Bratt kort finner du på sidene til
Norges klatreforbund

 

Ansvarserklæring for innehavere av Bratt kort

Før du får tildelt Bratt kort skal du underskrive kortet. Med din underskrift på kortet bekrefter du at du har lest og godtatt følgende:

 • Klatring er en risikoaktivitet som du utøver på eget ansvar.
 • Du påtar deg det fulle ansvaret for egen aktivitet og opphold i klatreanlegget.
 • Verken veggeier eller personale kan holdes ansvarlige for tap eller skade som inntreffer i forbindelse med vanlig klatring.
 • Du vil følge reglene for sikker klatring (klatrevettplakaten) under opphold i anlegget.
 • Du vil gjøre ditt beste for å ivareta andres sikkerhet i klatreanlegget.
 • Når du benytter deg av muligheten til å ta med en person som ikke har Bratt kort, har du selv ansvaret for at klatringen skjer på en sikker måte og for at vedkommende er kjent med disse ansvarsforholdene.
 • Du vil innrette deg etter instrukser fra personalet.
 • Du vil innrette deg etter ”nærmere bestemmelser om Bratt kort”, gjengitt nedenfor.
 • Du vil be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr.
 • Uaktsomhet eller brudd på reglene kan medføre bortvising. Grove eller gjentatte brudd kan medføre at Bratt kort blir inndratt.
 • Ulykkesforsikring som inkluderer klatring må besørges av deg selv.
 • Sikkerhetsmessige feil ved anlegget skal straks meldes til personalet.
  Dette er selve ansvarserklæringen som skal underskrives.  I tillegg bør du være oppmerksom på følgende bestemmelser om kortet.
 Oppdatert: 17.02.2012  

 

Lobas a/s
Jon Solberg a/s
Sjøtroll

Utsikt fra "Storen"
Norges klatreforbund Filuftslivets fellesorganisasjon

Advarsel: Klatring kan være helseskadelig!
Klatring kan være ekstremt farlig. For å redusere risikoen er det viktig at de som klatrer har de nødvendige kunnskaper. Dette kan en tilegne seg ved å gå på kurs, eller å være med en erfaren klatrer.

E-Post til Osterøy klatreklubb: post@klatre.info
E-Post til Webmaster: webmaster@klatre.info
 
Til toppen av siden